Informatie Rc rekentool

Rc waarde berekeningen

Het universele rekenprogramma Fysicalc is de oplossing om gebruiksvriendelijk Rc (of U) waarde berekeningen van bouwkundige constructies te maken volgens de NEN1068:2012/C1+C2. De complete en unieke database van deze online rekentool wordt continu up to date gehouden. De betrouwbare berekeningen kunnen snel gemaakt worden en zijn altijd online toegankelijk. Fysicalc is onafhankelijk en vervangt alle bestaande en individuele Rc rekenprogramma`s. Het vergelijken van de toe te passen materialen in de bouwkundige constructies wordt zo een kinderspel. Fysicalc is bedoeld voor alle personen die zich met bouwfysica bezig houden: adviseurs, architecten, aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, fabrikanten, installateurs, scholieren, etc.

Afschotisolatie

Voor platte daken is het zinvol om met afschotisolatie te rekenen, omdat velen het gemiddelde van de isolatiewaarden aanhouden. Dit is een misvatting. Kosten technisch is het interessanter om afschot en warmte isolatie te combineren. De isolatiewaarde van het hele dak moet een Rc = 6,0 m²K/W (bij nieuwbouw) hebben. De Rc waarde van het gehele dak wordt bepaald door de R waarden van de afschotisolatie en van de basisconstructie bij elkaar op te tellen en het dakoppervlak in basiselementen op te splitsen volgens de NEN1068:2012/C1+C2 (gebaseerd op bijlage C van de NEN-EN-ISO 6946). Om condensvorming in het dunste gedeelte van het platte dak te voorkomen moet volgens de NPR2652 bij het zgn. drievlak detail de isolatie Rc;min minimaal 1,15m²K/W bedragen. Als er oppervlakte condensatie plaatsvindt of de minimale Rc waarde niet gehaald wordt, geeft Fysicalc dit automatisch aan.

Condensatie

In het kader van het aanscherpen van de energie prestatie eisen van de NEN7120 (woning- en utiliteitsbouw) de berekeningsmethodiek Energie Prestatie norm Gebouwen (EPG) wordt de thermische schil van een gebouw steeds dikker en worden dampdichte materialen meer toegepast. Daardoor wordt de kans dat er condensatie optreedt in de bouwconstructies steeds groter. Na het berekenen van de Rc waarde kan eenvoudig met enkele extra keuzes het risico op oppervlakte en inwendige condensatie volgens de NEN EN-ISO13788 bepaald worden. De condensatie wordt berekend met de "dynamische" Glaser methode. Condensatie problemen kunnen snel opgelost worden door de constructie aan te passen. De resultaten worden helder weergegeven en kunnen als pdf opgeslagen worden. De conclusie, maandgemiddelden, diagrammen en Glaser grafiek voor de meest kritische maand met verloop dampspanning staan vermeld op de uitdraai. Eenmaal gemaakte en opgeslagen berekeningen kunnen in een later stadium weer gewijzigd worden.

Definities:

Rc waarde: de warmteweerstand van een scheidingsconstructie.

Uc waarde: de warmtedoorgangscoëfficiënt van een ondoorzichtig vlak of een raam of deur.

Rsi waarde: de warmteovergangsweerstand aan de zijde van de ingaande warmtestroom.

Rse waarde: de warmteovergangsweerstand aan de zijde van de uitgaande warmtestroom.

UT: de warmtedoorgangscoëfficiënt van de totale constructie zonder correctie op de U waarde.

^U: toeslagfactor voor convectie, bevestigers, bouwkwaliteit en omgekeerd dak.

^Ua: toeslagfactor voor de convectie in holle ruimten achter de isolatielaag (warme zijde).

^Ufa: toeslagfactor voor bevestigingshulpmiddelen (ankers).

^Uw: toeslagfactor voor de bouwkwaliteit.

^Ur: toeslagfactor voor een omgekeerd dak.

Lambda waarde: warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal. dus hoeveel warmte er "stroomt" door een laag materiaal met een dikte van 1m¹ en een oppervlak van 1m² bij een temperatuurverschil van 1K (1ºC).

Lambda declared: de waarde van de gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt en deze wordt gecorrigeerd door:

FA: conversiefactor voor veroudering.

FM: conversiefactor voor vochtinvloeden.

FT: conversiefactor voor temperatuur.

Warmtestroom: de hoeveelheid warmte die per tijd naar een systeem wordt gevoerd of uit een systeem wordt afgevoerd.

 µ waarde: de dampdichtheid van materialen wordt uitgedrukt in het dampdiffusieweerstandsgetal

Tips: 

  • positioneer de dampdichte lagen zover mogelijk aan de binnenzijde van de constructie
  • ontbreekt er in de materialen database een fabrikant of product, dan svp door geven naar info@fysicalc.nl.
  • Dringend advies om Google Chrome als browser te gebruiken. Volg de melding bij de eerste keer inloggen om Google Chrome Frame gratis te downloaden. De werking van Fysicalc wordt hierdoor verbeterd!
  • Let op: om de Rc waarde van constructies voor koelhuizen en droogkamers te berekenen, moet met de
    FT conversiefactor voor de temperatuur rekening gehouden worden. Fysicalc rekent hier niet mee! Toplicentiehouders met helpdesk kunnen de constructieopbouw naar info@fysicalc.nl opsturen. Dan worden deze Rc waarde berekeningen voor hen gemaakt. 

Bronvermelding: NEN1068:2012/C1, NEN-EN12524, NEN EN-ISO13788, NEN EN-ISO10456, NEN-EN-ISO6946, NEN2778, TNO tabellarium, BDA dakboek en KNMI.